சுவாமிதோப்பில் விமான நிலையம் வரவேற்க்கதக்க செய்தி உலக மக்களுக்கெல்லாம அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளின் அவதார பூமிக்கு எளிதில் வந்த சேர அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளின் கருணையால் விமான நிலையம் அமைய இருக்கிறது என்பதை உணர முடிகிறது.

வைகுண்ட பரம்பொருளே உமது நாமத்திலேயே விமான நிலையம் அமைய வேண்டும்
அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருள் சர்வதேச விமான நிலையம் என்று பெயர் சூட்டி தாரும் அய்யா.

அய்யா உண்டு

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *