உறுப்பினர் படிவம்

அ.உ.அ.சே.அ உறுப்பினர் படிவம்

  • அய்யாவின் அருளால் அனைத்து செயலிலும் கலந்து என்னால் முடிந்ததை செயல்படுத்துவேன். மேற்குறியிட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் முழு மனதுடன் என்னால் தரப்பட்டவை என்பதை மேலும் அமைப்பின் கொள்கைக்கு எற்றாற்போல் ஒருமித்த கருத்துடன் இணைந்து செயல்படுவேன் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
 

சரிபார்ப்பு