சமத்துவமே அய்யாவழி

அன்புகொடி சொந்தங்களே அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருள் சொன்னபடி சமத்துவமாகவே செயல் படுவோம்

இது நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விட கூடாது

அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளே நமக்கு குரு. நாம் அனைவரும் கருவிகளே என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விட கூடாது

எப்போதும் சமத்துவமாகவே செயல் படுவோம் அய்யாவின் சமத்துவ சாம்ராஜ்யமான தர்ம யுக வாழ்வு பெறுவோம்

அய்யா உண்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *