🙏அய்யாதுணை🙏

நினைவு நல்லது வேண்டும் அதற்கு நிமலன் துணை யதுவேண்டும்

மனதில் தூய்மை வேண்டும் அதற்கு தூயவன் துணை யதுவேண்டும்

வாழ்வு செழிக்க வேண்டும் அதற்கு வல்லவன் துணை யதுவேண்டும்

மனதில் மகிழ்ச்சி வேண்டும் அதற்கு மாயவன் துணை
யதுவேண்டும்

உள்ளம் உயர வேண்டும் அதற்கு உத்தமன் துணை யதுவேண்டும்

பொறுமை பெருகவேண்டும் அதற்கு பெரு_மால் துணை யதுவேண்டும்

தர்ம எண்ணம் வேண்டும் அதற்கு திருமால் துணை யது வேண்டும்

தர்மயுக வாழ்வது வேண்டும் அதற்கு
நித்தம் வைகுண்டர் நினைவு வேண்டும்

🙏அய்யா உண்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *