பால் அன்னம்

 அய்யா துணை

பால் அன்னம்

“….அப்பு பிருதுவி தேயு வாயு ஆகாயம் என்ற
அஞ்சும் அஞ்சாச்சுதே சிவனே….”
                                                                          -அருள் நூல்

தேங்காய் – ஆகாயம்
சிறுமணி – வாயு
நல்லமிளகு – தேயு
பச்சரிசி – பிருதுவி
தண்ணர் – அப்பு

                                  -மருத்துவ குழு-ISAF

 அய்யா உண்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *