அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 14 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "காண்பார் தர்மக் கண்காட்சை…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 13 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "எந்தன் மொழியும் யென்னெழுத்தும்…

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 12 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "உலகில் மனுக்கள் தமிழாலே…

அய்யா துணை எந்தபேரும் என்மொழியை எடுத்தே வாசித்துரைத்தோரும் சந்தமுடனே வாழ்ந்துமிக தர்மபதியும் காண்பாரே --அகிலம் அன்புகுடி கொண்ட அய்யாமார்களின் கவனத்திற்கு.....✍ நமது அகிலஉலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பு (IASF) முக்தியின் வழிதேடி, பக்தியுடன் நடத்தும்…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 11 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "வருத்தினோ வம்மானை தன்னில்…

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 10 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "திருமொழி வாசகந்தன்னை தேசத்தில்…

அய்யா சரணம் அய்யா வைகுண்டர் நிச்சையித்தபடி வைகுண்டர் வருடம் 185, மார்கழி மாதம் 12 ஆம் தியதி புதன்கிழமை (ஹேவிளம்பி வருடம்: 1193,27/12/2017) நமது அகில உலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பின் "அய்யா கீதம்" (அருள் இசை கலைகுழு) என்னும்  இன்னிசை…