அகிலத்திரட்டு அம்மானை- பாகம் 3

விஞ்சையருளல் தேடிய மறைநூல் வேதன் தேவியர்க் கமல நாதன் நாடிய இறையோன் ஞானி நாச்சிமார் தேவ ரோடும் 560 கூடிய ரிஷியோர் வானோர் குவலய மறியா விஞ்சை

Read more

அகிலத்திரட்டு அம்மானை- பாகம் 2

ஸ்ரீரங்கம் விட்டுச் சுவாமி அனந்தபுரம் ஏகல் இப்படியே மாதர் இங்கே தவசிருக்க அப்படியே மாயன் அவர்ஸ்ரீ ரங்கமதில் இருக்கும் பொழுது இரணியநீ சக்கலியன் கருக்காக லோகம் கண்டவிட

Read more

அகிலத்திரட்டு அம்மானை- பாகம் 1

அகிலத்திரட்டு அம்மானை காப்பு ஏரணியும் மாயோன் இவ்வுலகில் தவசுபண்ணி காரணம்போல் செய்தகதை கட்டுரைக்க – பூரணமாய் ஆராய்ந்து பாட அடியேன்சொல் தமிழ்க்குதவி நாராயணர் பாதம் நாவினில் பாண்டவர்

Read more