ஆதலவிளை – அய்யா வைகுண்டர் திரு நிழல்தாங்கல்

எல்லாம் வல்ல எல்லாமும் ஆன வல்லத்தான் வைகுண்ட பரம்பொருள் திருவருளால், ஆதலவிளை என்னும் ஊரில் உள்ள அருள் தலத்தில் அய்யாவின் அருட்பெரும் கருணையால் பற்பல அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடத்தி

Read more