அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 11 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "வருத்தினோ வம்மானை தன்னில்…

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 10 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "திருமொழி வாசகந்தன்னை தேசத்தில்…

அய்யா சரணம் *உறுதி மொழி எடுப்போம்*இன்று கார்த்திகை 9 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  *அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட*  *"வாசித்தோர் கேட்டோர் வுற்றார்…

அய்யா சரணம் *கொண்டாட தயாராகுவோம்* இன்று கார்த்திகை 8 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  *அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட*  *"தினமொரு நேரமெந்தன் திருமொழியதனைக்…

அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 7 ஆம் தேதி *உறுதி மொழி எடுப்போம்*  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  *அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட*  *"பாக்கியங் கொடுப்போம்…

அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 6 ஆம் தேதி  *உறுதி மொழி மேற்கொள்வோம்* அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  *அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட*  *"ஆண்டான ஆண்டு…

அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 5 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட  *"தர்மயுகமாக்கித் தாரணியை ஆளுதற்க்கு* *கர்மக்கலியில் கடவுளார்…