அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 16 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "ஒன்றுக்கு மலைய வேண்டாம்…

அய்யாவே நீயே என்றும் துணை. பசு கொலையின் பாவத்தை சொல்லி அதனை காக்க வலியுறுத்தும் அகிலத்திரட்டு அம்மானை: 1. ஆதி சான்றோர்கள் 7 பேர்க்கும் அய்யா நாராயணர்  பசுவின் பாலையே ஊட்டியே வளர்த்துள்ளார். 2.…

 அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 15 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "இந்த மொழியை தூஷணித்த…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 14 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "காண்பார் தர்மக் கண்காட்சை…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 13 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "எந்தன் மொழியும் யென்னெழுத்தும்…

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 12 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "உலகில் மனுக்கள் தமிழாலே…

அய்யா துணை எந்தபேரும் என்மொழியை எடுத்தே வாசித்துரைத்தோரும் சந்தமுடனே வாழ்ந்துமிக தர்மபதியும் காண்பாரே --அகிலம் அன்புகுடி கொண்ட அய்யாமார்களின் கவனத்திற்கு.....✍ நமது அகிலஉலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பு (IASF) முக்தியின் வழிதேடி, பக்தியுடன் நடத்தும்…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 11 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "வருத்தினோ வம்மானை தன்னில்…

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 10 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "திருமொழி வாசகந்தன்னை தேசத்தில்…