அய்யா சரணம்

கொண்டாட தயாராகுவோம்

இன்று கார்த்திகை 12 ஆம் தேதி 

அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி 

அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட

“உலகில் மனுக்கள் தமிழாலே வுவமையுரைத்து விட்டார்போல்
கலக்கமுடனே யென்மொழியைக் கண்டுபழித்து நகைத்தோரை
அலகைதுழைத்து நரகதிலே ஆணியறைந்து அவனிதனில்*
குலையக்குலைத்து தீநரகமதில் கொண்டே போடச்சொல்வேனே 
                                                 —- அகிலதிரட்டு  அம்மானை 
               
அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழாவை எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாட  அனைவரும்  ஒருமித்து முயற்சி மேற்கொள்வோம் 

அன்றைய தினம் ஒரு முழு நாள் விழாவாக நமது  எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாடி மகிழ்வோம்

அகிலதிரட்டை உலகறிய செய்வோம்

ஒழுங்குபடுத்துதல் குழு IASF 

வைகுண்டா சரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *