அய்யா சரணம்

உறுதிமொழி எடுப்போம்

இன்று கார்த்திகை 13 ஆம் தேதி 

அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி 

அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட

“எந்தன் மொழியும் யென்னெழுத்தும் ஏடாய்ச்சேர்த்து யிவ்வுலகில்
சிந்தை மகிழ்ந்த யன்பருக்கு தெரியத்திடமாய் யெழுதிவைத்தேன்
எந்தபேரும் யென்திருமொழியை யெடுத்துவாசித்துரைத்தோரும்
சந்தமுடனே வாழ்ந்துமிகத் தர்மபதியுங் காண்பாரே
                          —- அகிலதிரட்டு  அம்மானை 
               
அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழாவை எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாட  அனைவரும்  ஒருமித்து முயற்சி மேற்கொள்வோம் 

அய்யாவே நீர் சொன்னபடி பதிகளில் நாங்கள்  உகப்படிப்பு உச்சிபடிப்பு ஆகிய கூட்டு பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபடும் போது ஒழுங்காக வரிசையாக அமைதியாக செயல் பட்டு அய்யாவே நீர் காட்டின வழியில் சற்றும் பிசக மாட்டோம் என உறுதி மொழி எடுப்போம்

அகிலதிரட்டை உலகறிய செய்வோம்

ஒழுங்குபடுத்துதல் குழு IASF

வைகுண்டா சரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *