அய்யா சரணம்

உறுதிமொழி எடுப்போம்

இன்று கார்த்திகை 14 ஆம் தேதி 

அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி 

அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட

“காண்பார் தர்மக் கண்காட்சை கண்டே மரணமில்லாமல் 
 காண்பாறென்னுங் களிகூர்ந்து கண்ணோன் பதத்தைக் கண்ணாடி
 காண்பார் நீதங்கண்ணாலே கருணாக்கரறாய் கவ்வையற்று
 காண்பாரென்னுங் கைலாசம் கண்டே நன்றாய் வாழ்வாரே
                                                      —- அகிலதிரட்டு  அம்மானை 
               
அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழாவை எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாட  அனைவரும்  ஒருமித்து முயற்சி மேற்கொள்வோம் 

அய்யாவே நாங்கள் ஒருபோதும் சமத்துவத்தைமறந்து  எங்கள் பெயருக்கு முன்னால் குரு என்றோ பூஜித குரு என்றோ ஸ்ரீ குரு என்றோ மகா குரு என்றோ ராஜரிஷி என்றோ இப்படி பட்ட எந்த விதமான அடை மொழிகளை எங்கள் பெயருக்கு முன்னால் பதிவு செய்து  எங்களை பிரதான படுத்தி உயர்வாக காட்டுகின்றன இந்த தவறான செயல்களை ஒருபோதும் செய்யாமல்  அய்யாவே நீர் காட்டின வழியில் சற்றும் பிசக மாட்டோம் என உறுதி மொழி எடுப்போம்.

அகிலதிரட்டை உலகறிய செய்வோம்

ஒழுங்குபடுத்துதல் குழு IASF 

வைகுண்டா சரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *