ஊடகம்

தொடர்புகள் விவரம்

மின்னஞ்சல்/Email

admin@ayyavaikundar.com

iasf@ayyavaikundar.com

ayyaiasf@gmail.com

ayyaiasf@yahoo.com

சமூக வலைதள தொடர்புகள்/ Social Networks

Twitter Link:

Facebook Link:

https://www.facebook.com/InternationalAyyavazhiServiceFoundation.Tamil/

https://www.facebook.com/International-Ayyavazhi-Service-Foundation-384558775025309/

https://www.facebook.com/InternationalAyyavazhiServiceFoundation.Hindi/

புகைப்பட பதிவுகள்/Photo Sharing 

https://www.flickr.com/people/145099753@N05/

https://www.instagram.com/ayya_iasf/

https://in.pinterest.com/ayyaiasf/

ஒலி பதிவுகள்/ Audio Sharing

SoundCloud Link: 

Chirbit Link:

காணொலி பதிவுகள்/Video Sharing

https://youtube.com/International-Ayyavazhi-Service-Foundation