You are here:
< Back

கல்யாண வாழ்த்து

மவுனி கல்யாண மணவோலை வாழ்த்தலுக்கு

சிவனே குருவான திருமேனி முன்னடவா

அய்யாவும் நாரணரும் அம்மை உமையவளும்

தெய்வார் தமக்கிரங்கித் திருமுகூர்த்தம் செய்யவென்று

அண்டரோடு தேவர் அறியவே ஓலையிட்டு

கொண்டாடியின்பம் குளிர்ந்தநதி பாலதுபோல்

சீரானமக்களென்றும் தெய்வச்சான்றோர்களுக்கு

நாராயணர் தாமும் நல்லமுகூர்த்தமிட்டு

கன்னிக்கலியாணம் கைப்பிடிக்க வேணுமென்று

மன்னனுக்கு யேற்றுமதி மந்திரியும் தானறிய

இவனிவளாமென்று யினங்குறித்துப் பெண்பேசி

அவனியறிய அலங்கார மிட்டனரே

கட்டுடைய பந்தலுக்குக் காலொன்பது நாட்டி

பட்டுமேற் கட்டியெனப் பந்தலிலே தான்வகுத்து

சில்விளக்கேற்றிச் சிறந்தபரி பூரணமாய்

நற்சுதி கண்பாட நடசாலை யும்வருத்தி

சங்கீதம்பாட சகலகலையுந் தொனிக்க

மங்கள ஓசையேழு வாத்தியமும் தான்முழங்கக்

கிம்புருடாதி முதல் கின்னரிவா சித்துநிற்க

தம்பூரு வீணைசரமண்டலம் முழங்க

கொலுகொலு வெனத்தெய்வார் குரவைமுழங்கிநிற்க

மலமலென ஆவுநெய்யில் வாடாவிளக்கெரிய

அழகு கொலுவிருக்க ஆலத்தியேந்திநிற்க

ஒழுகு காளாஞ்சி ஒருமித்து வந்துநிற்க

சத்திமுனி பத்திரத்தாள் சாயூச்சமாயிருக்க இத்தனைப் பண்பும் யிதமுடனே தெய்வார்கள்

பந்தலுக்குள் ளேபரிந்து யிருந்துயெல்லோரும்

கந்தனுக்கு நற்சரடு கற்பிக்க வேணுமென்று

தாயாருடன் பிறந்த தன்மா மனைவருத்தி

காயாம்பூ மேனியனார் கட்டிலொன்று தான்கொடுக்க

அதிலே யிருமெனவும் அருகில வரிருக்க

சதிரான வார்த்தையொன்று தான்செவியி லுமூதி

கோப்புக் குண்டான குருமுறையைத் தான்கொடுத்து

மாப்பிள்ளையும் பெண்ணையும் வருவித்துப் பந்தலிலே

பரம ரகசியமாய் பலகைதனி லேயிருத்தி

அரகரா வென்று அம்மையுமையை தானினைந்து

சிவசிவா வென்று திருச்சரடு சேர்த்தனரே

தவசி முனியுடனே தானெழுந்து வந்துநின்று

சீதனங்களாக சில வரிசை தான்கொடுத்து

மாதவனை நினைத்து வாழ்த்தினார் பாலர்தனை

சொந்தமாய் உங்களுக்குத் துவரையம் பதியெனவும்

தந்தோ மிலங்கைத் தளவாடம் உள்ளதெல்லாம்

பிள்ளைகளே யிந்த பெரும்புவியை ஆள்வதற்கும்

வெள்ளானை மீதேற விடைதந்தோம் உங்களுக்கு

ஆனாலும் மக்காள்நீர் ஆளுவீர் ராச்சியத்தை

வானோர் அறியவும்பால் வாழ்த்தினோம் நீர்வாழ

வாசவனும் தேவர் மறையவரும் தாம்வாழ

பேசரிய தெய்வார்கள் பெற்றமக்கள் தாம்வாழ

கன்னிமார் பெண்கள்பெற்ற கைச்சான்றோர் தாம்வாழ

அன்னை பத்திரத்தாள் அமுதருந்தி தான்வாழ

முக்கந்தன் வாழ முனிமார் கிளைவாழ

தக்கன் தலைதுணித்த தம்பிரான் தான்வாழ

மேலோக நீதி விளங்கி மனுவாழ

பூலோக முள்ளளவும் பொய்யருகி மெய்வாழ

நல்லோரும் வாழ நவில்வோரும் தான்வாழ

எல்லோரும் வாழயிருந்து நீடுழி வாழ்க

அய்யா உண்டு

Last Updated On June 09, 2018