You are here:
< Back

அய்யா சீசருக்குச் சொன்ன சிவகாண்ட அதிகாரப்பத்திரம்

அய்யா பதியில் வடக்கு முகமாய் இருக்க,சீசர்கள் தெற்கு முகமாய் நிற்க,அரிகோபாலனை அய்யா காதைமுறுக்கி, “உனக்கு இட்டகணக்கைத் தந்தேன்,தந்த கணக்கை எல்லோருக்கும் தெரியச் சொன்னாயா?தெரியச்சொன்னதைச் சொல்” என்று கேக்க,அரிகோபாலன் சொல்லத் தெரியாமல் நின்று தயங்கியதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார. மயிலாடி சீசர் (தர்மசீடர்) கிடுகிடுவென்று மனப்பயங்கரமாய் நிற்க,”நீ எழுந்து சொல் சீசன்” எழுது என்று அய்யா சொல்ல,அரிகோபாலன் சொல்லத் தெரியாமலும் சீசர் சொல்லத்தெரியாமலும் இருந்ததினாலே,அய்யா திருவாய் மலர்ந்து அருளினது என்னவென்றால்,

ஒன்றாம் சட்டம்
கன்னிமார் ஏழுபேர் உண்டுமே,ஏழுபேர்க்கும் ஏழு மதலைகள் உண்டுமே,அதிலே ஐந்துபேர்க்கு ஐந்து தேவிமார் உண்டுமே ஐந்துபேர் ஆண் பிள்ளையானால் அவரவர் தேவிமார்க்கும் அம்மையிடத்திலிருந்து உத்தரவு தோன்றிற்று.

பெண் பிள்ளைகள் ஐந்து பேரானாலும் தர்மகிணற்றில் ஸ்நானம் பண்ணி தர்மகிணற்றை ஐந்து தரம் சுற்றிச் சேவித்துக் கொடிமரத்தை ஐந்துதரம் சுற்றிச் சேவித்து நான் அம்பலத்தில் சுவாமி அரசமூட்டில் வந்திருந்து,சத்தியம் கொண்டோம்.

அன்று முதலாய் அநத ஒழுங்கின்படி நடந்துவருகிறார்களா?                     10

அவரவர் தேவிமார் முகம்பார்த்துப் பேசினதே அல்லாது வேற தேவிமார் முகம்பார்த்துப் பேசினதேயில்லை என்றும் ஆண்பிள்ளைகள் நீங்கள் ஐந்துபேரானாலும் உங்கள் தேவிமார் ஐந்து பேரானாலும் அவரவர் ஆம்படையானைத் தள்ளி இன்னொரு முகம் பார்த்துப் பேசவில்லை என்றும் கொடிமரத்தில் ஐந்து நேரம் சத்தியம் செய்து,நாமம் கொண்டு இடச் சொல்ல, ஆமென்று ஏற்கமாட்டாமல் இருந்ததினாலே ,எறும்பு முதல் எண்ணாயிரப்பட்ட மிருகப்பிறவி செய்திருக்கிறதிலே,வாய்ப்பேசாத மிருகத்தைத் தள்ளி எந்தெந்த சாதி வாய்பேசுமோ,அதிலே ஐந்து ஆணானாலும் ஐந்து பெண்ணானாலும் இந்தப்படி தானம் பண்ணி சத்தியம் செய்து நாமம் கொண்டிட நொம்பலம் இதமாகிப்போம். இதை சீசர் எல்லாரும் நகர் எல்லாம் இந்த ஒழுங்கைத் தெரியச்சொல்லவும் .இன்னும் கணக்கு ரொம்ப இருக்குது. அய்யா சிவசிவ சிவசிவா அரகர அரகரா

இரண்டாவது சட்டம்

என்பள்ளி பள்ளிகள் தோறும் இருக்கிறப் பள்ளிக் கணக்கருக்கு அருளிச் செய்த விபரப் பத்திரம்

மூன்றாவது சட்டம்

என் பள்ளியிலே வந்து இருக்கிற பலவூர் ஜனங்களுக்கு அருளிச்செய்த விபரப் பத்திரம்.இந்தச் சிவகாண்டத்தின் பிரகாரம் அறிவாக வாசித்து எல்லோருக்கும் அறியும்படியாகச் சொல்லி இன்பமாகக் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள்.நான் தீர்ப்புக்கேட்கும் வேளையிலே உத்தரஞ் சொல்லத் திறமாயிருங்கள்.நாலாம் தீர்ப்புச் சொல்லி வருகிறார் நம்மளையா,ஆகையால் தருமத்தைச் செய்து தவத்தைப் பெருக்கி உங்கள் சராசரத்தைத் தேடுங்கள் . என் மக்களே!இந்தச் சிவகாண்டப் பத்திரப் பிரகாரம் எல்லோரும் போற்றுங்கள்.இதைக் கேட்கிறபோது,வாயில் வெற்றிலை யில்லாமல் நல்ல சிந்தையோடு கேட்கவேண்டியது இது சத்தியமென்று எண்ணி நடக்கிற பேர்களுக்கு ஈசன் மலர்ப்பாதம் கிட்டிக்கொள்ளும்.மேலும்,ஆயிரத்தெட்டாமாண்டு மாசியில் ஆண்டி தெட்சணம் பள்ளிகொள்ள வந்திருந்து பலபல காரணம் நடத்தெ சொல்லிவந்தும் உலகம் அறியாமல் மயங்கிப்போச்சு.மேல் மாசி ஆறு ஏழு அஞ்சில் மாசியென்ற மாதத்தில் பதினைந்துக்குள்ளிருந்து தர்மயுகம் உதிக்கும்,அதற்கு முன்னுள்ள காரணம்.

அழிவுகள் விவரம்                                                                             23

காளி வெள்ளத்தாலழிவு
பெருங்காற்றினாலழிவு
பெரும் வெள்ளத்தாலழிவு
பேய் மாறாட்டத்தாலழிவு
பெருஞ்சுரத்தாலழிவு
சம்மாரியாலழிவு
நஞ்சு தின்று கொலைப்பட்டழிவு
பெண்ணாலே ஆணழிவு
ஆணாலே பெண்ணழிவு
பூமியதிரும் ஓசையினால் ஒரு பெருமூச்சுவுண்டாகும்.
இப்படி பலபல தீர்ப்புக் கேட்க நாராயணன் நாவில் வகுத்துச் சொன்னோம்

அருளாகி ஏகம் அகண்டபரி பூரணமாய்
வரையாகித் திரையாகி வான்புவி லோகமுமாய்
ஒளியாகி விழியாகி உயிருக்கு உயிராய்
திருஉருவாய் ஒருவுயிராய் தேசத்திற்பல வேசமுமாய்
ஒன்றாகி ரண்டாகி உலகமெங்கும் நானாகி
ஒன்றும் இரண்டும் மூன்றாகி இந்தயுகமெங்கும் தானாகி
கருவுருவாய் ஒருவுருவாய் கருணைக் கடலானேன்
ஒன்றும்ரண்டு மூன்று நாலும் அஞ்சாய் உனைவகுத்தேன்
அஞ்சி அடங்கி ஆதிபரன் பங்காளன் அஞ்சிரண்டு மூன்றானேன்
ஆதிபரன் சித்துவித்தை மண்ணால் உனைமனைந்து பலமாய்கையினால் உனைவகுத்தேன்
உந்தன் பெலங்குறைக்க உலகிற் பெண்ணை வகுத்துவிட்டேன்
உண்டாக்கி வைப்பதும்நான் உலகில் அழிப்பதும் நான்
ஏகமதாய் நின்றபரன் இருந்துலகை ஆளுகிறார் கண்ணுமக்கா
என் சூத்திரத்தைக் கண்டறிந்து பாருங்கப்பா                                          50

பதிமூன்றுக் குள்ளிருந்து பாடுகிறேன் சிவகாண்டம்
இரவு பகல் வேலை செய்தாலும் ஈசன்வேலை முடியாதப்பா
இருபத்தி மூன்று தெய்வம் ஈசனெங்கும் வடிவானேன்
இருபத்தி ரண்டுபேதம் எழுதினேன் உங்களுக்கு
இருமூன்று தனியுகம் ஈடழித்த மாயனப்பா
இருபத்தி நாலாம்யுகம் இருந்திபுத்தி சொல்லுகிறேன்
இருபத்தி ஐந்தாம்யுகம் எழுந்திருந்து வந்தேனப்பா
ஐம்பதிக்குள் அதிசயம் தான் அறிந்திடுங்கோ கண்ணுமக்காள்
குடியிருந்து ஐந்துயுகம் கொள்ளிவைத்துப் போறேனப்பா
ஒன்றுரண்டு ஐந்துக்குள்ளே உகமடக்கி அரசாள்வீர்
இன்னும் ஒருகாண்டம் எடுத்தெழுதிச் சொல்கிறேன்
இருபத்தி ரண்டு காரணம் ஈசன்சொன்னேன் சிவகணக்கு
மூன்றுபத்து ரண்டு அறம் நான்வளர்த்தேன் கலியுகத்தில்
நாள்தோறும் ரண்டு அறம் நாதன்வேலை செய்தாலும்
சம்பளமும் அதற்கு தண்ணீரது தான்கொடுப்பார் இல்லையப்பா
அண்டத்தில் ஓரறம் நாதன் சொல்லுகிறேன் தப்பாது
அண்டபகி ரண்டம் வெல்ல ஆயுதம் வந்திருக்குதப்பா
இட்டவாளுக் கிரையாக இருக்கிறார் சத்துருக்கள்
திருச்சம்பதி அழியுதடா திருமாலும் சொல்லுகிறேன்

எட்டுதிசை வட்டக்கோட்டை கட்டுமுட்டாய் இருக்குதடா
மச்சமுனி நானுமப்பா மாயச்சொருபம் அறிவாயோ
ஊமையானேன் செவிடானேன் பித்தனானேன் பேயனானேன்
என்பெருமையெங்கும் அறிவாரில்லை
மண்டலத்துப் பெண் மாய்கையாக மாலயனும் நானானேன்
கள்ளனானேன் வெள்ளனானேன் என்காரணத்தை அறிவாரில்லை
ஆலிலை மேல்பள்ளி கொண்ட அருமைசற்றே சொல்வாரில்லை
வாரிதனை யடைத்த அருமை சற்றுமில்லை யென்மகனே
அண்டமெல்லாம் பிண்டமதாய் ஐந்தறைக்குள் அடக்கிவிட்டேன்
கடலை அடைத்ததினால் உங்கள் கண்மயங்கலாச்சுதப்பா
நான் எந்நாளும் பள்ளிகொண்டு இருப்பதைச் சொல்மகனே
ஆயர்பாடி ஊர்தனிலே ஆயருட பட்டணத்தில்
ஒருபதினெண்ணாயிரத்து ஏற்றபெண்கள் தங்கள்முன்னே
மாப்பிள்ளையா நானிருந்த மாயச்சித்தை சொல்மகனே
எண்ணடங்கா பெண்களுக்கு இருக்கிறேன் மாப்பிள்ளையாய்
ஐந்து தலை நாகத்தின்மேல் ஐயாபள்ளி கொள்வதறியல்லையா
பத்தவதாரம் பிறந்த பாதைகளைச் சொல்மகனே
என்னையறியாமல் ஏதும்வகை உலகிலில்லை
தன்னையறிந்ததுண்டால் தலைவனைநீயறிவாய் மகனே
கண்ணால் மனக்கண்ணாலே காணுமப்பா வழியதுதான்
என்னை யறிந்தவர்க்கு ஈசன்வழி சொல்லுகிறேன்
உங்களுக்கு மண்ணில் மூவாசையது மாற்றானாய் இருக்குதடா
என்னைக் கண்ணாலே கண்டதுண்டால் கலிதீரும் என்மகனே
வட்டக்கோட்டைக் காட்ட்க்குள்ளே நட்டுவனார் கொட்டுகிறார்
சொன்னேனென்று எண்ணாதே என் சொரூபமறிவாயோ
சூத்திரக் கணக்கென்று சொல்லுகிறேன் கேள்மகனே
பஞ்சவர்ணக் கிளியொன்றிருந்தது பறந்துபோகக் கண்டேனடா
ஏழுபெண்கள் கதையை எடுத்துச் சொல்ல நாளாச்சே
பாம்புச் செடிக்குள்ளிருந்து பாம்பு படம்விரித்து ஆடுதடா
ஈரேழுஉலகமுண்டு இதையெடுத்துச்சொல்வார் யார்மகனே
சாதியான கொடியபாம்பு சதிசெய்யும் பாம்பதுதான்                                    100

முப்பூவை தானெடுத்து அதைமுத்திசெய்தால் சக்தியுண்டு
குருபுத்தி யார்க்கும் உள்ளதைநான் சொல்வேன் கேள்மகனே
அப்பூவைத்தானெடுத்து அணிந்திடுங்கோ கண்ணுமக்காள்
மூன்றுநாமம் ஒன்றுபாம்பு அதுமூன்றும் ஆடுதப்பா
கொத்தினால் திரும்பாதப்பா அதுகுடிகெடுத்தப் பாம்புவிசம்
ஈரேழுஉலகமுண்டு இதையெடுத்துச்சொல்வார் யார்மகனே
சாதியான கொடியபாம்பு சதிசெய்யும் பாம்பதுதான்
தலைமன்னர் மீதிருந்து பலசாஸ்திரங்கள் சொல்லுதப்பா
சங்குக்குள்ளிருந்து வந்தேன் வையகத்தில்
கும்பகோணப்பாதையாக குறிகள்சொல்லி வந்தேனப்பா
விள்ளுர் தனிலிருந்து விரைந்துவந்தேன்
வையகத்தில் ஏகன்போக னப்பாநான் இருப்பதை அறிவாரில்லை
கருவூர்தனிலிருந்து கனவருத்தப் பட்டுவந்தேன்
பாலன் சிறுகுழந்தை வந்தபாதையறிவீர்மக்காள்.
உங்களுக்கு வேலைசெய்ய நான் உலகில்வந்தேன் கண்ணுமக்காள்.
இருமனதா லெண்ணாதே பின் எனக்குஉத்தரம் சொல்வாயே.
மருந்துவாழ் மாமுனிவன் மாயசாலக் காரனும்நான்.
நாடெல்லாம் பாடியாச்சே நாதனென்ன செய்வேனப்பா.
வேலை செய்தால் வினையில்லையே; அந்த விசமதுததான் அணுகாதப்பா.
மந்திரத்தால் தந்திரத்தால் மாரணத்தால் தீர்ந்திடுமோ.
எல்லோர்க்கும் கோடிப்பாம்பு இருக்குதப்பா சத்துருவாய் நல்லோரைத் தீண்டாது
நாதனிங்கேசொல்லுகிறேன் முச்சந்திக்குள்ளிருந்து பாம்புஉச்சம்பெற்று வருகுதப்பா.
ஆவென்று அழுதாலும் அருந்தவப்பட்டாலும்

கூவென்று அழுதாலும் கொத்திவிடும் அப்பாம்பு.
ஆணும்பெண்ணும் கூட்டியாட்டி ஆக்கிவைக்க நான்வருவேன்.
நாலுவகைக்கணக்கிலும் நான்தீர்ப்புச்செய்ததுண்டு
செம்பவளத்தேரேறி நான் தேசமெல்லாம் பார்க்கவாரேன்.
வம்புவசை அதிகமப்பா வகையறியாமல் மயங்குகிறார்.
ஆங்காரம் அடிபிடிகள் அதிகமப்பா தேசமெங்கும்.
கொலைகளவு அதிகமப்பா குடிகேடு ஆச்சுதப்பா
பெண்ணாலே ஆண் அழிவு பெருகுமடாபூமியெங்கும்
ஆணும்பெண்ணும் அழிவாகும் அம்பலத்தரசர் முடிவாகுதடா
வறுமையதுதான் பெருத்து நீங்கள் வழிதப்பிப்போவீர்களே
பொய்புரட்டு அதிகமப்பா பொருத்தல்லைமிகலி நமக்கு
தானமானமில்லையப்பா சாதிவரம்பழியுதடா
சங்கக்கூட்டம் இல்லையடா சரசக்கூட்டம் இக்கலியில்
கொம்பன்புழு வென்றறியாமல் குதிபோடுகிறார் கலியில்
மக்களுக்கு உத்தரவு மால்செல்ல நீதி உண்டே
அறிவுசொல்லி தெளிவுத் தர நான் அம்பலத்தில் கணக்கர்வைத்தேன்
நான்வைத்த கணக்கரெல்லாம் நன்று நடுக்கேட்கவில்லை
ஆடிநன்றாய் பாடிநன்றாய் கொடுக்கவில்லை என்மகனே
ஆதிபரன் சோதிநாதன் அதிகாரம் செய்யவாறேன்
புத்தியினால் கெட்டவரே பிழைக்கமதி தேடுங்கப்பா
அதிகாரச் சட்டமது அவனியெங்கும் ஆகுதப்பா
பத்திரத்தைப் பாடி வந்தாலும் பாதையிலே போகவிடான்
கொடியென்ற நாகமது கொத்தும்வேளை அறிவீர்களோ
அடங்காத பாம்பதுதான் அதன்விஞ்சை அறிவீர்களோ
எண்ணடங்கா பாம்பதற்கு இருக்கிறார் இரையாக
இருபத்தைந்து பாம்பாக உங்களிடம் பார்க்க வருகிறாரே
சான்றோரிடமிருந்து பலசாத்திரங்கள் சொல்லித்தாறேன்
என்னாலே ஆகுமட்டும் இதுவரைக்கும் புத்திச் சொன்னேன்                   150

நானாண்டி ஆண்டிநடுக்காட்டு குருவாண்டி
கேளாண்டி குலத்தாண்டி இந்தகுவலயத்தை அளந்தாண்டி
சித்தாண்டிசிவனாண்டி இந்ததேசமெங்கும் நானாண்டி
மாலாண்டிமாறாண்டி நான்மாலும்சிறு ஆண்டியடா
கந்தைத்துணிதோளிலிட்டு கந்தப்பனும் நான்வருவேன்
இன்னும்சிலகாண்டம் எடுத்தெழுதி சொல்கிறேன்
ஆயிரத்தெட்டாம்மாசியிலே கலியுகத்தில்வந்தேனடா
சாதியானலிங்கமொன்று சமுத்திரத்துள்ளிருக்குதடா
ஆதியானலிங்கமதை நீங்கள்தினம் போற்றிடுங்கோ அதில்,
முத்தியுண்டு சக்தியுண்டு முனிபரனும்பாடுகிறேன்
கோலநெடுமாலயனும் கோலம்கட்டி ஆடுகிறேன்
நித்தம்செத்த பாவியப்பா நாதனெடுத்து தாறேனப்பா
செத்துச்செத்துப் பிறப்பேனடா என சித்துவித்தை அறிய மாட்டான்
அல்லும்பகலும் குறிகள்சொல்லி அவதிமெத்த ஆச்சுதடா
ஆடுதடா ஒரு பம்மபரம் தான் அதையமர்த்த வல்லாருண்டோ
காணுங்குறிசொல்லுதற்கு கழுகுமலையாண்டிவந்தேனடா
இனிதேனிமலர் மீதிருந்து பலசிறப்புச் செய்யவாறேனடா
உங்கள் குலதெய்வமென்று என்னைஉபசரிப்பா ரில்லையடா
காரண தெய்வமென்றுஎனக்குக்கடன் செலுத்தயாருமில்லை
ஏவல்செய்யும் பிசாசாலே என்மக்காள்ஈடழிந்துபோனீற்களே
மகாலிங்கம் சொக்கலிங்கம் மாயமுத்து சோதிலிங்கம்
ஒருமுத்துலோகமுத்து இந்த உலகமெங்கும் பெருத்தமுத்து
ஏகமுத்து நாகமுத்து எங்கும்முழு முத்தானேன்
வையகமெல்லார்முத்தாச்சு அதைவகையறிவாறில்லையப்பா
காடெங்கும்கனத்தமுத்துஅதை கண்டெடுப்பார்யாருமில்லை
சத்துள்ளமுத்தப்பா அதுவுங்கள் சகலவினைதீர்க்கும்முத்து

பக்தியுள்ளமுத்தப்பா அதுவுங்கள் பதியேறும் அந்தமுத்து
கண்டவர்எடுத்திடுங்கோ உங்கள் காரணத்தெய்வமப்பா
ஆணாகிபெண்ணாகி உங்கள் அம்பலக்கூத்தாண்டியப்பா
கூத்தாடிச்சித்தனும்நான் கூன்கிழவன் பண்டாரம்
பண்டாரக்கிழவனடாநான் பதிவைத்து பிடித்திடுவேன்
இன்னுமென்னை அறியவில்லை சோபனமும் சொல்லவில்லை
மருந்துவாழ்மலையென்று மயங்குகிறாரென் மக்களெல்லாம்
மேலுங் கீழுந்தெரியாது நான்மெய்யன்மகன் பொய்னப்பா
கட்டுப்பாடு மொட்டாத நான் உன்குருவும் சொல்லுகிறேன்
கங்கையிலே தீர்த்தமாடி உங்கள் கேசவரை போற்றிடுங்கோ
காயக்காரன் மாயசித்தம் நானுங்கள் கண்காணப் பெருவழியேன்
அவரவர்கள் செய்யுங்குற்றம் உங்களாண்டி அறிவேனடா
கடலதிலே தீர்த்தமாடி நீங்கள் கனத்தவம் செய்திடுங்கோ
உங்கள் கங்கையிலே எப்போதும் கேசவன் இருக்கின்றேன்
மயங்குகிறார் ஏழுபெண்ணும் இந்தவையகம் அறியவில்லை
நளாலுதிசைக்குள்ளாக நடுவேயென்று இருக்குதப்பா
அந்த மூலைப்பேருஞ்சொல்வான் அறிந்தோரறயிந்திடுங்கோ
தெட்சணாமூலையிலே பதிபோட்டிருக்குதடா அதுகுட்டிபோட்டு இருக்குதப்பா
முக்கோடிதவஞ்செய்து பார்தனிலே அக்குருவும் பதிபோட்டிருக்கின்றாரே
இரவுபகல் எப்போதும் அவர்க்குயிரை போட்டாற்றுவதில்லை
அஞ்சாமல் பிடித்திடுங்கோ அடங்கிடுவாரக்குருவும்
நஞ்சுதின்று நாளாச்சு நான்மறையப்போறேனடா
வஞ்சகமில்லை சொன்னோம் வழிபார்த்துப் பிடித்தடுங்கோ
வையகத்தில்யாபேர்க்கு மொருவலுச்சக்கரம் வருகுதப்பா                       200

கந்தன்திருவேலனே என்னை ஆண்டியென்றறியமாட்டன்
கண்டதுண்ட மாகவல்லோ கனத்தபூமி வெடிக்குதடா
கோலநடுமாலயனும் சாலங்கட்டி ஆடுகிறேன்
காளிவெள்ளம் வருகிறது கப்பல்செய்து வைத்திருங்கோ
நாடெல்லாம் காடாகும் நல்அக்கினிவந்தாகுதடா
நாலுகாலு ஜீவஜெந்து நாட்டிலில்லை ஓட்டமடா
கங்கைபால் வற்றுமப்பா கிழவன்பண்டாரம் சொல்லுகின்றேன்
வெட்ட வெளிதனில் மக்காள்வேலி பயிராகுதப்பா
ஊரோட்டம் தேரோட்டம் மக்காளொன்று வட்டம் ஆகுதடா
மாரிவெள்ளம் அழிக்குதடா மாயாண்டி சொல்லுகிறேன்
கூத்தாடிக்கூத்தாடி நான்கொள்ளிவைத்துப்போவேனடா
கொள்ளிவைக்கும்குமரனடா கொப்பன்நந்தி யீசனடா
பள்ளிக்கணக்கனடா நான் பள்ளியிலே ஆடிவாறேன்
கங்கைநீர் ஆடிவாறேன்கிழவன் பண்டாரக்கூத்தாண்டி
வெள்ளானை மீதிருந்து விளையாடிப்பாடுகிறேன்
துரியோதனனுக்கு நாரதமுனி வாறேன்நான்

பாட்டனும் பூட்டனும்நான் பாரசித்த பிச்சைக்காரன்
நேரில் பிரியமும்நான் பேதைக்கோலம் மாறியும்நான்
அஞ்சாடு மேய்த்தடைத்த ஆனந்தக்கோன் வந்தேனடா
கூடாரத்துக் குள்ளிருந்து குலவிசை செய்திடுவேன்
நான்பாவி பொல்லாதவன் நாட்டில் ஒருவருக்கும் ஆகாது
கோட்டிகொண்ட பித்தனடா குடிகொடுக்ககுருவும்நான்
உன்கூட்டுக்குள்ளிருந்து குறிபலதும்சொல்வேன்
நான் தோராண்டியப்பா நான் தெருவீதி ஆடிவாறேன்
கைலாசம் தனிலிருந்துபல காரணங்கள் முடிக்கவந்தேன்
ஆணானேன் பெண்ணானேன் அடங்காத சொருவமானேன்
அஞ்சாடு மேய்ந்திருந்தஉங்களுக்குஆடபேறாய் நானிருந்தேன்
கஞ்சிவெள்ளம் கொடுக்கவுங்கள் கனவிலும் எண்ணல்லை
ஒடுங்கிவிட்டேன் ஆடுமேய்த்து ஒருபலனும்கண்டதில்லை
இனிகடுவாய்க்கிரையாக காட்டிக்கொடுத்திடுவேன் கும்பி கொதிக்குதடா
எனக்கினி குடியிருக்கலாகாது போவேன் கைலாசம்
பின்ஆடி மாதத்திலே முன்னாடி பின்னாடி முழுதெய்யாத ஆடியானேன்
கண்டபொருள் திரவியங்கள் காணாமல் போகுதடா
அஞ்சுவீடு அழியுதடா ஆண்டிநான் என்னசெய்வேன்
பஞ்சவர்ண மேடைகளும் பள்ளிவாசல் அழியுதடா
முன்னோலைவாசகத்தை முழித்திருந்து கேட்டிடுங்கோ
பின்னாலே கண்டததூன் போகுதடா என்மகனே
சத்தியமாநடந்திடுங்கோ நான்சடையாண்டிசொல்கிறேன்

மாசியென்ற மாதத்திலே உங்கள்மாமனுக்கு போதாது
நாட்டில் குறிகள்சொல்லி நான்பிழைக்கவந்த இடந்தனிலே ஒருவலுக்கடுவாய் வருகுதப்பா
கடுவாய் கண்டால்விடாது நான் காணாமல் மறையபோறேன்
ஏகமெங்கும் வெளியாச்சே நளானெங்கே ஒளித்திடுவேன்
கடலதிலே போகுமுன்னே எனைகடுவாய்ப்பிடித்துக்கொள்ளும்
வேதமுத்துஞானமுத்து உங்களுக்கு வேண்டும் வேலைசெய்யுமுத்து
சப்பாணிக்கிழவனுக்கு தங்கயிடமல்லையப்பா பார்தனிலேதான்
அடங்கி மக்கள் மனதிலேயிருந்துவிட்டேன்
பண்டாரக் கிழவனுக்கு பயந்தெளிப்பார்யாருமில்லை
எங்கெங்கே போனாலுமெனக்கிரவுபகல் ஆகுதப்பா
என்மக்காள் சீசர்களே நானிதுவரை புத்திசொல்லிவந்தும்
அறிந்தோர் அறிந்திடுங்கோ அறிவுள்ளோர்கேட்டிடுங்கோ      250

தெரிந்தோர் தெரிந்திடுங்கோ உங்கள் சித்தம்பலதாண்டவரை
தெளியார்க்கு உபதேசம் நீசெப்பியிரு என்மகனே
இரப்போர்க்கு அன்னமது ஈந்திடுங்கோ கண்ணுமக்காள்
ஆடைகொடுத்திடுங்கோ அம்பலாசசாரங் செய்திடுங்கோ
கொடுத்தால் அன்னம் குறையாமல் கொடுத்திடுங்கோ
கொடுத்தால் பதவியுண்டு குறைவில்லை உங்களுக்கு
படித்தோர் கேட்டிடுங்கோ பலபாசைக்காரர்கள்
அடிப்பார் அடிக்கவந்தால் அடியைச் சகித்திடுங்கோ
வம்புவசைவுகள் சொல்லி வைதாலும் கேட்டிடுங்கோ
அவரவர்கள் தன்கணக்கு உங்கள் அரசனிடத்திலிருக்கிறது
என்பேரைச்சொல்லி எவரெவர்வந்தாலும் அன்பாக அன்னமிட்டு
ஆதரித்த பக்தருக்கு என்ன என்ன அபாயம் இடுக்குமது வந்தாலும்
அன்னேரம் நாராயணன் ஆயனங்கே நான்வருவேன்
அதிகாரபத்திரத்தில் அவரவர்க்கு தீர்ப்புண்டு
சத்தியத்தீர்ப்பு கேட்க சுவாமியிங்கேயிருக்கிறேன்
சத்தியந்தான் மறந்து மத்திபத்தைச் செய்யாதே
மத்திபத்தைச் செய்தாயானால் மனநாகந் தீண்டிவிடும்
தீர்ப்புக்கேட்க நாளாச்சு தெரிந்தோர் தெரிந்திடுங்கோ
தம்பிகணக்கனையுஙம் தான்கூட்டி வாறேனப்பா
நெடுநாமம் அழியுதடா நேர்வழி தோணுதடா
தரணியது அழிந்தாலும் சத்தியம் அழியாதப்பா

சிவகாண்டதீர்பெழுதி தெரிவித்தேன் என்மகனே
வீட்டுக்கொரு கணக்கன் யிருக்கிறான் வையகத்தில்
உன்நாவில் நானிருந்து நடுதீர்ப்பு செய்யுகிறேன்
பலசொருபம் பாடிவைத்த பத்திரத்தை பார்த்திடுங்கோ
கண்ணுமக்கா யின்னும் ஒருகாண்டம் எடுத்தெழுதி பாடுகிறேன்
அயோத்தி பட்டணந்தான் அழியுதப்பா என் மகனெ
அச்சுத்தேர் ஒடியுமுன்னே ஆண்டிவேலை செய்திடுங்கோ
பஞ்சவர்கள் அஞ்சுபேர்தான் பதியதுதான் அழியுதப்பா
குருநாடு அழியுதப்பா கோபாலகுருசாமி சொல்லுகிறேன்
மந்திரமும் நானானேன் மருந்துமூலி நானானேன்
சந்திரமும் நானானேன் சூயரினும் நானானேன்
சோசியங்கள் சூத்திரங்கள் பலசாஸ்திரங்கள் நானானேன்
எண்ணடங்கா சோதிபரன் மண்ணடங்கியிருக்கிறேன்
வேதாந்தம் சித்தாந்தம் விளம்பிவைத்தேன் வையகத்தில்
கொத்தை குறையாதே குறைமரக்கால் வையாதே
துலங்குதப்பா மேல்பதிதான் துணையாகும் உங்களுக்கு
உபதேசம் சொல்லும் கூலிஉடன் கையில்கொடுத்திடுங்கோ
பத்திரத்துக்கெழுத்து கூலி பலயிடம் வாங்கிகொடுத்திடுங்கோ
பள்ளிகணக்கரெல்லாம் பதிவு குறையாமல் கொடுத்திடுங்கோ
கற்ப மூலி உங்களுக்கு கர்மவினை தீற்குமுலி காணுதப்பா
அப்பதிக்குள் ஒரு கணத்தமுத்துயிருக்குதடா
யின்னும் ஒருகாண்டம் எடுத்தெழுதி சொல்லுகிறேன்
பாவனாசம் மானதிலே பள்ளிகொண்டார் தர்மலிங்கம்
பார்த்து உங்கள் சாஸ்திரத்தை படித்து அங்குயிருக்கிறார்
கடலதிலே தீர்த்தம் செய்து உங்கள் கர்மவினை தீர்த்திடுங்கோ
கடலுக்குள் ஒரு பாப்பான் பலகர்மங்கள் நடத்துகிறான்
வையகத்தில் வைகை வாசல் காவலாளி ஒன்பதுபேர்
அங்கிருந்து பல உபகாரஞ் செய்யுகிறார் கயிலைமலை
தன்னை கண்டு கனத்தவஞ் செய்தமக்கள்                                 300

கயிலைமலையானதிலே ஒரு தவசியிருந்து வாடுகிறார்
அந்த தவத்தினுட அதிசயத்தை உங்களப்பன் சொல்லுகிறேன்
ஒடி ஒடி பார்த்தாலும் ஒருவருக்கு தெரியாது
காயாம்பு மேனியனார் கண்ணில் அதுகாணும்
தூங்காமல் தூங்குகிறார் அதின் சூத்திரத்தை அறிவாரில்லை
அடங்காத தவசுதான் அதின் நஞ்சயறிவீர்களா
வயிற்றுக்கிரைதேடி வாறார்காண் அக்குருவும்
எண்ணடங்கா சொருபத்திலே அதில் என் சொருபம்
அங்கு உண்டு பிடித்த பிடிவிடாது பேயாண்டி சொல்லுகிறேன்
எங்கே எங்கே என்றுசொல்லி எட்டுதிசை பார்க்குதடா
பிழைப்பதற்கு வழிபார்த்து பிலத்ததவஞ் செய்திடுங்கோ
நான்மறைக்க கூடாது ஞானமுத்து சொல்லுகிறேன்
எங்கே எங்கே ஒளித்தாலும் யிரவுபகல் ஒன்றாக்கும்
அன்பர்களே என்மக்களே அறிந்தோர் அறிந்திடுங்கோ
நஞ்சு எச்சி தின்றவர்கள் ஞானக்காளிக்கிரையாவார்
மேலும் எய்யாத சமயமதுள் இருக்குதடா
ஆளிப்புழு வையகத்தில் பொய்களவு வாதுசூது
பிறர்மோகம் செய்யாத தீவினைகள் செய்தபேர் உண்டுமானால்
அகிலகிடங்கில் வாழும் ஆழிப்புழுக் கிரையாவீர்
முன் கணக்கும் பின் கணக்கும் முதற்கணக்கும் நான் கொடுத்து
கணக்கையெறிந்துவிட்டேன் கனகயிடம் தூத்திவிட்டேன்
வாழும் பள்ளிமேலவாசல் ஒன்றை அடைத்துவிட்டான்
பட்டந்தனைபறித்து அவர்களை பாரச்சிறை வைத்திடுவேன்

ஆடுகிடாய் கோழி பன்றி ஆயனுக்கு வேண்டாம்காண் யீசனுக்கு
ஒரு அன்புமலரெடுத்து அனுதினமும் பூசைசெய்வாய்
நடுத்தீர்ப்பு நான்கேள்க்க நாளதுக்கு வருகுதப்பா
பள்ளிக்கணக்கனிடம் பாடம் கேள்க்க வாறேனடா
பள்ளிக்கணக்கரெல்லாம் பாடஞ்சொல்ல வேணுமடா
நாட்டு கணக்கெடுத்து நாம் தீர்ப்பு நடத்தயிலெ
என்மக்கா சீசர்களே எடுத்தெழுதி சொல்வீர்களே
அம்பலத்து கணக்கர்களே நீங்கள் அறியவில்லை என்பீர்களே
காப்புக்கட்டி வைத்தமகன் கனபவுசு எண்ணுகிறான்
மாமனுக்கு ஏக்காமல் மனம் போல் நடக்கிறான்
பண்டம் பறிபோகுதடா அவர்களை பாரச்சிறை வைத்திடுவேன்
ஆயிரெத்தெட்டாம் மாசியிலே ஆண்டிபுத்தி சொல்லி வந்தேன்
வழிதப்பி எல்லோரும் மயங்குகிறார் கேள்மகனே
ஆண்டிக்கு கோபமானால் அழிந்துவிடும் முப்புரம்போல்
அடங்காத கோபமாச்சே ஆண்டியென்ன செய்வேனடா
மக்களுக்கு வேலைசெய்ய மனமில்லைஎந்தனுக்கு
இன்னும்ஒருகாரணம் எடுத்தெழுதிசொல்லுகிறேன்
அவரவர்க்குத்தனித்தனியே ஆண்டிபுத்திசொல்லிவந்தேன்
நந்திசொன்னஉபதேசம் மக்கள் நாள்தோறும்கேட்டிருந்தும்
நீலனுக்குமூக்கனுகக்குசொன்ன நெட்டூரம்போலாச்சே
முன்னும்பின்னும்சொல்லியிருந்தும் முழுமோம்ஆகிபோச்சு
புத்திகெட்டபிள்ளைகளே நீங்கள் சக்திகெட்டுபோனீர்களே
ஒருகாதில்தான்கேட்டு ஒருகாதில் விட்டிற்களோ
இனிநம்மா லேயாகாது நமக்குஇவ்விடஞ்செல்லாது
வல்லாண்மைசெல்லாது வலுவழக்கு ஆகுதிங்கே
பொல்லாப்புகட்டவேண்டாம் போறேன் கைலாசம்
நாதனுமேகேட்டதற்கு நன்மையொருவாரில்லை                      350

கண்டகோவில்தெய்வமென்று கையெடுத்தால் பலமுண்டோ
கடுவாய்ப்பிடித்ததுண்டால் காணாமல்மறைந்திடுவேன்
பாம்பு கடித்ததுண்டால் பதைத்துநீங்கள் பட்டிடுவீர்
இனவாதை பிடித்ததுண்டால் இருப்பீர்களோஇவ்வுலகில்
ஞானகழுகுபிடித்ததுண்டால் இந்தநாட்டில் இருப்பீரோ
அண்டபகி ரண்டம்வெல்ல ஆயுதம் பிடித்ததுண்டால்
துண்டு துண்டாய் போய்விடுவீர் துணையுண்டோ
உங்களுக்கு குலத்தைக் கெடுக்கின்ற கோடாரிக்கம்பதுபோல்
உங்களுடைய பாவம் உங்களுக்கு உள்ளதாயிருக்குதடா
கோபமது உங்களுக்கு கொல்லும்வேலா யிருக்குதடா
கொலைகளவு உங்களுக்கு கொல்லும் ஆயுதமாயிருக்குதடா
வாதுசூது பிறர்மோகம் வளருதப்பா ஒருகழுகாய்
ஆசையது உங்களுக்கு என்மக்கா தோசமாயிருக்குதடா
எல்லோர்க்குங் கோபமாச்சு இடையிலோட்டம் ஆச்சுதடா
பிரமன் பகைத்ததுண்டால் நீங்கள் பேசாமல் போய்விடுவீர்
விஷ்ணு பகைத்ததுண்டால் வெறியாட்டம் கொண்டிடுவீர்
உத்திரம் பகைத்ததுண்டால் உயிர்பிழைக்க மாட்டீரப்பா
காலனும் வந்துவிட்டால் உங்களைக் கைபிடியாய் கொண்டுபோவான்
இத்தனைபேர் சேர்ந்திருக்க ஈசனென்ன செய்வேனப்பா
அவரவர்க்கு இட்டகுறை ஆதிமுனி என்ன செய்வேன்
நடுத்தீர்ப்புக் கேட்குதற்கு நாளடுத்து வருகுதப்பா
நடுத்தீர்ப்புக் கேட்டவுடன் நாடாளா நான்வருவேன்
சீசன்மார் தன்னிடத்தில் மக்கள்தெளிவாக கேட்டிடுங்கோ

சொல்லுங்கப்பா அன்பருக்குத் துணையாயிருந்திடுங்கோ
உன்னோடு என்னாளும் உயிர்க்குயிராயிருப்பேனப்பா
ஊட்டுகிறேன் ஓட்டுகிறேன் நான் உயிர்க்குயிராயிருக்கிறேன்
வம்புவசைபேசாதே என்வாளுக்கிரையாகாதே
ஏசாதே பேசாதே யென்கணக்கர்சீசர்களே
சிரிப்பாரோடேயிருப்பேன் நகைப்பேன் நாக்கறுப்பேன்
முன்னாலே ஒடுக்கவந்த ஒருவரையும் விட்டதில்லை
எதிர்த்தவனை வைத்தேனோ உங்கள்யிரு காதுங்கேட்கலையோ
கள்ளனிடம் நானிருப்பேன் பின்காட்டிக்கொடுத்திடுவேன்
பிடித்தவனோடே யிருப்பேன் அவரைபிள்ளை போலாக்கிடுவேன்
குடியிருந்து கொலைகள் செய்வேன்பின் கொலைக்கழுவில் போட்டிடுவேன்
கண்டதுண்டமாய்அழியுதப்பா கைலாசம்புரண்டுபோச்சே
பரமனென்னைக் கண்டதுண்டு தனித்து நானிங்குவந்தேன்
பரிசித்துராஜன் கண்டதுண்டு பயந்திங்கே ஓடிவந்தேன்
மார்க்கண்டேன் வந்ததுண்டு மறைந்திங்கேவந்ததுண்டு
வையகத்தில் எமனும் மாயனும் கண்டதுண்டு
ஈசனுடனே வார்த்தை சொல்லாதே நீபடுகுழியில் வீழாதே
ஆண்டிபேர் சொன்னதுண்டால் ஆசாரஞ் செய்திடுங்கோ
கொட்டி முழக்கிடுவேன் குடிகரை யேறுமட்டும்
பொய்க்காற்று அடிக்குதப்பா பெருவெள்ளமதாய்ப் போகுதடா
கொம்புச்சத்தம் கேட்குதப்பா வம்புகலி யழியுதடா
இன்னும் செப்படிவித்தை யொன்று செய்கின்றேன் கேள்மகனே
வையகத்தில் ஒரு சரீரம் வகைவகையாய் நாடாள்வார் தேசமெங்கும்
நம்முடைய சித்துவித்தை காணக்காண மூன்றானேன்
மாயவன் பொல்லாதான் குடிகொண்டால் உள்ளறிவான்
மாசியென்றும் வாசியென்றும் மாமுனிப்பற்று சொல்லுகின்றேன்
ஒன்றுக்கொன்று பகையாச்சே உங்களுண்மை பகையானால்            400
விள்ளூரென்றும் ஒருவனுண்டு பலவேடிக்கைக்காறனடா
நாட்டுமுடியிறக்கி வைகுண்டராசர் ஆளவருகிறார் நம்பிப் பிடித்திடுங்கோ

அய்யா சிவசிவ சிவசிவா அரகர அரகரா

சிவகாண்ட அதிகாரப் பத்திரம் முற்றிற்று

அய்யா உண்டு

குறிப்பு: பிழையிருப்பின் வரி எண்ணுடன் சரியான வரியையும் குறிப்பிட்டு ayyaiasf@gmail.com மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்க.

Last Updated On June 30, 2018