அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 12 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "உலகில் மனுக்கள் தமிழாலே…

அய்யா துணை எந்தபேரும் என்மொழியை எடுத்தே வாசித்துரைத்தோரும் சந்தமுடனே வாழ்ந்துமிக தர்மபதியும் காண்பாரே --அகிலம் அன்புகுடி கொண்ட அய்யாமார்களின் கவனத்திற்கு.....✍ நமது அகிலஉலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பு (IASF) முக்தியின் வழிதேடி, பக்தியுடன் நடத்தும்…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 11 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "வருத்தினோ வம்மானை தன்னில்…

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 10 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "திருமொழி வாசகந்தன்னை தேசத்தில்…

அய்யா சரணம் அய்யா வைகுண்டர் நிச்சையித்தபடி வைகுண்டர் வருடம் 185, மார்கழி மாதம் 12 ஆம் தியதி புதன்கிழமை (ஹேவிளம்பி வருடம்: 1193,27/12/2017) நமது அகில உலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பின் "அய்யா கீதம்" (அருள் இசை கலைகுழு) என்னும்  இன்னிசை…

சரசுபதி தாலாட்டு ☘முத்துச் சிலாப முதலாளி ஆனவரோ கொத்துமுங்கை ஆபரணம் கொடிவிருது பெற்றவரோ ☘மூலப்பொருள் கண்ட முதல் சாதி ஆனவரோ தாலம் பாலுண்டு தான் இருந்த மன்னவரோ ☘நடைக் காவணங்களிட்டு நல்லதீ வட்டியுடன் படையோடே…

சரசுபதி தாலாட்டு  ☘வைகுண்ட கண்ணோ வரம்பெற்ற மாதவமோ கைகண்ட வித்தை கருத்தறிந்த உத்தமரோ ☘தங்கமுடி பெற்றவரோ சங்குமுடி காவலரோ வங்கம்நிசம் கண்ட மங்காத சான்றவரோ ☘சிங்கமுகத் தண்டிகையும் சிலம்புனைந்த ரத்தினமும் சங்கக் கொடிவிருது சங்குரட்டை…