அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 15 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "இந்த மொழியை தூஷணித்த…

அய்யாவே  சரணம் நாரணரும் வந்து நடத்தும் வளமைதன்னை காரணமாய் எழுதி கதையாய் படித்தோர்க்கு ஒய்யாரம்  ஆக உள்வினைநோய் தீருமென்று அய்யாவும் இக்கதையை அருளுகிறார் அன்போரே                …

அய்யா துணை அஉஅசேஅ 3ஆம் ஆண்டு திருஏடுவாசிப்பு திருவிழா - வாடஸ்ஆப் தளம் அய்யா நிச்சையித்தபடி இன்று (01/12/2017) முதல் அகில உலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பில் 17 நாள் திருஏடுவாசிப்பு விழா தொடங்குகிறது.…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 14 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "காண்பார் தர்மக் கண்காட்சை…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 13 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "எந்தன் மொழியும் யென்னெழுத்தும்…

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 12 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "உலகில் மனுக்கள் தமிழாலே…

அய்யா துணை எந்தபேரும் என்மொழியை எடுத்தே வாசித்துரைத்தோரும் சந்தமுடனே வாழ்ந்துமிக தர்மபதியும் காண்பாரே --அகிலம் அன்புகுடி கொண்ட அய்யாமார்களின் கவனத்திற்கு.....✍ நமது அகிலஉலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பு (IASF) முக்தியின் வழிதேடி, பக்தியுடன் நடத்தும்…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 11 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "வருத்தினோ வம்மானை தன்னில்…

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 10 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "திருமொழி வாசகந்தன்னை தேசத்தில்…