சாட்டு நீட்டோலை சாட்டு நீட்டோலை தன்னை நாக்கு மூக்கொடியாமல் தாக்கி எழுதச்சொன்னேன் சிவனே ஓதுமெழுத்துக்கும் முன்னூன்றுமெழுந் தாணிக்கும் ஊமைமவுனம் சொன்னேன் சிவனே தெச்சணமெங்கும் போற்றநற் சடலங்கள் பார்த்து தேடித்திரிந்தேன் அய்யோ சிவனே முப்பத்து முக்கோடி…

அய்யா துணை  சிவமே சிவமே சிவமே சிவமணியே தவமே தவமே தவமே தவப்பொருளே சீரான கன்னி செய்குமரி நன்னாட்டில் பாரான தெச்சணமே பரம னுறுதலத்தில் போர்மேனி மாயன் பிறந்து தவம்புரிந்து ஓர்மேனிச் சாதி ஒக்க…

அய்யா துணை அந்தூர்ப் பதியில் அலங்கரித்த நாட்கழித்து ஆதி கயிலை அரனா ரிடத்தில்வந்து வேதியரும் நன்றாய் விளம்புவா ரம்மானை சூரபற்ப னென்ற சூரக்குலங் களைத்துணித்து வீரம் பறைந்ததினால் மேலுமந்த அவ்வுகத்தில் இரணியனாய்த் தோன்றி நின்றஇ…

அகிலதிரட்டு அம்மானை - காப்பு ஏரணியும் மாயோன் இவ்வுலகில் தவசுபண்ணி காரணம்போல் செய்தகதை கட்டுரைக்க - பூரணமாய் ஆராய்ந்து பாட அடியேன்சொல் தமிழ்க்குதவி நாராயணர் பாதம் நாவினில் பாண்டவர் தமக்காய்த் தோன்றி பகைதனை முடித்து…

உகப்படிப்பு அய்யா சிவசிவா சிவசிவா அரகரா அரகரா சிவசிவ சிவசிவா அரகர அரகரா சிவசிவா குருவுக்கும் குருபண்டாரத்திக்கும் சிவசிவா முறையாம் முறையோம் முறையோம் சிவசிவா ஆண்டிக்கும் ஆண்டிச்சிக்கும் சிவசிவா முறையோம் முறையோம் முறையோம் சிவசிவா…