தர்மம் பெரிது தாங்கியிரு என்மகனே

*”தர்மம் பெரிது தாங்கியிரு என்மகனே”*. *” நல்லோர்கள் இட்ட தர்மம் நாள்தோறும் பொங்குமடா”…* அன்போர்க்கும் ஈயு…….. ஆகாப்பேர்க்கும் ஈயு………. வன்போர்க்கும் ஈயு………… வழி போவோர்க்கும் ஈயு……….. சகலோர்க்கும்

Read more