பத்தாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ *?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?* ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ *?தைத்திருவிழா?* ?????????? பத்தாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ?????????? *♻இந்திர வாகனம்♻* ➖➖➖➖▪▪➖➖➖➖ *☘உத்தாரம் பெற்றமனு

Read more

ஒன்பதாம்திருநாள்சேவை மகத்துவம்

*☸?அய்யா துணை?✡* ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ *?சுவாமிதோப்பு* *தலைமைப்பதி?* ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ *?தைத்திருவிழா?* ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ ஒன்பதாம்திருநாள்சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ *?அனுமன் வாகனம்?* ➖➖➖➖▪▪➖➖➖➖ *☘ அன்புதான்

Read more

எட்டாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? *?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?தைத்திருவிழா ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ எட்டாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ *?குதிரை வாகனம்?* *☘மட்டான நடனவொலி மாட்சி கண்டோம்* *மாவேறி வீதிவரும்

Read more

தாழக்கிடப்பாரை தற்காப்பதே தர்மம் -அகிலம்

இந்த உலகத்திலே வாழ வழி இல்லாமல் அல்லது இயலாமல் தாழ்ந்து கிடப்பவர்களை  தற்காப்பதற்காக(வாழ வைப்பதற்காக) நாம் செய்யும் செயல்தான் உண்மையான தர்மம்… தாழ்வு இரு வகை.. அவை

Read more

ஏழாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? *?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?*தைத்திருவிழா ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ ஏழாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ *??கருட வாகனம்??* ➖➖➖➖▪▪➖➖➖➖ *☘வாழாத கலியன் என்ற அசுரன் தன்னை*

Read more

ஆறாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? *?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?*தைத்திருவிழா ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ ஆறாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ ?சர்ப்ப வாகனம்? ➖➖➖➖▪▪➖➖➖➖ *மாயத ஐவருடன் மருவி யன்று* *மன்னன்

Read more

ஐந்தாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? *?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?தைத்திருவிழா ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ ஐந்தாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ *சப்பர வாகன பவனி* ➖➖➖➖▪▪➖➖➖➖ *☘வஞ்சனையாய் சீதைதனை* *வலுவாற் கொண்ட* *வரம்பில்லா

Read more

நான்காம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? *?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?தைத்திருவிழா ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ நான்காம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘    *?கடுவாய் வாகனம்?* ➖➖➖➖▪▪➖➖➖➖ *☘நாலாம் யுகத்தில் இரணியனாம்* *நாம

Read more

மூன்றாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? ?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி? தைத்திருவிழா ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ மூன்றாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ அன்ன வாகனம் *☘தீண்டா தடுத்த யுகம் மூன்றில்* *தில்லை

Read more

இரண்டாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? ?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?தைத்திருவிழா ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ இரண்டாம்திருநாள்சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ?மயில் வாகனம்? *☘பண்டே வகிர்ந்த பிண்டமதில்* *பண்பாய் அடுத்த யுகத்திலொன்று* *குண்டோமனாய் உதித்த அசுரன்* *கொடுமை

Read more