இராஜ நீதம் வாடி வந்த பச்சினுட்க்கு வாளால் அவனுடம்பை தேடி வந்த வேடனுக்கு துடையரிந்துயீந்தவன்காண்                            …

அய்யாவே நீயே என்றும் துணை. பசு கொலையின் பாவத்தை சொல்லி அதனை காக்க வலியுறுத்தும் அகிலத்திரட்டு அம்மானை: 1. ஆதி சான்றோர்கள் 7 பேர்க்கும் அய்யா நாராயணர்  பசுவின் பாலையே ஊட்டியே வளர்த்துள்ளார். 2.…