அய்யா துணை இந்த கலியுகத்தில் அநியாயம், அக்கிரமம், ஏமாற்றுதல், கொலை, கள்ளம், கவடு, பொய், புரட்டு, வாது, சூது, பிறர்மோகம், பேராசை போன்ற தீயவை மக்களிடையே பெருகி காணப்படுகின்றது. இதை பகவான் வைகுண்டர் நமக்கு…

இராஜ நீதம் வாடி வந்த பச்சினுட்க்கு வாளால் அவனுடம்பை தேடி வந்த வேடனுக்கு துடையரிந்துயீந்தவன்காண்                            …

அய்யாவே நீயே என்றும் துணை. பசு கொலையின் பாவத்தை சொல்லி அதனை காக்க வலியுறுத்தும் அகிலத்திரட்டு அம்மானை: 1. ஆதி சான்றோர்கள் 7 பேர்க்கும் அய்யா நாராயணர்  பசுவின் பாலையே ஊட்டியே வளர்த்துள்ளார். 2.…