அய்யா சரணம் செயல் படுவோம் தர்மயுகவாழ்வு பெறுவோம்இன்று கார்த்திகை 22 ஆம் தேதி  இன்னும் 5 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி  எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 21 ஆம் தேதி  இன்னும் 6 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா …

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி  எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 20 ஆம் தேதி  இன்னும் 7 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா …

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 19 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "ஆண்டவரே யிப்பதியம் தருவீரானால்…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 18 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "பல்லக்கேறி தெருவீதிப் பகலதேரு…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 17 ஆம் தேதி அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட நாரணம் வைகுண்டமாகி நாட்டினில்…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 16 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "ஒன்றுக்கு மலைய வேண்டாம்…

 அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 15 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "இந்த மொழியை தூஷணித்த…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 14 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "காண்பார் தர்மக் கண்காட்சை…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 13 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "எந்தன் மொழியும் யென்னெழுத்தும்…