திருப்பதிகள்

பதிகள் என்பது ……

…….

பஞ்சபதிகள் காணொலி 

திருநிழல்-தாங்கல்கள்

 

திருநிழல் தாங்கல் என்பது …..

…..

திருநிழல் தாங்கல்கள் காணொலி