திருப்பதிகள்

பதிகள் என்பது ……

…….

                         

பஞ்சபதிகள் காணொலி 

youd

திருநிழல்-தாங்கல்கள்

 

திருநிழல் தாங்கல் என்பது …..

…..

Ayyygj  hffdj n  frigkrf  frg rgkjf rgkrg nkg rggfglllllllllllllllllllllllllllllllllllllq  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

                     

திருநிழல் தாங்கல்கள் காணொலி