உச்சிப்படிப்பு

சிவசிவா அரிகுரு சிவசிவா.

சிவசிவா ஆதிகுரு சிவசிவா.

மூலகுரு சிவசிவா சிவசிவா சிவமண்டலம்.

அல்லா இல்லா இறைசூல் மகிலல்லா சிவசிவா மண்டலம்.

அரி நாராயணகுரு சிவசிவா சிவமண்டலம்.

நாதன் குருநாதன் சிவசிவா சிவமண்டலம்.

பரலோகம் அளந்த பச்சைமால் நாராயணர் சிவசிவா சிவமண்டலம்.

திருநாவுக்கும் சடைகுரு சிவசிவா சிவமண்டலம்.

செங்கண் திருகுரு சிவசிவா சிவமண்டலம்.

சன்னியாசிகுரு சிவசிவா சிவமண்டலம்.

மகாகுரு சிவசிவா சிவமண்டலம்.

அரி சங்கராகுரு சிவசிவா சிவமண்டலம்.

மகாகுரு சிவசிவா சிவகுருமண்டலம்.

மண்டலம் குருமண்டலம் மாயன் குருமண்டலம்.

குண்டலம் குருகுண்டலம் சிவசிவா குருமண்டலம்.

சங்கம்நிதி குண்டலம் தரணிகுருகுண்டலம்.

தரணியது குண்டலம் தரணிபுகழ் குண்டலம்.

சிவசிவா எங்கும் நிறைந்தவர் ஏகமயமாய் நின்றவர் சிவசிவா.

ஏககுருவாகப் படைத்தது நிறைந்தவர் சிவசிவா.

படைத்து நிறைந்தவர் பாலன்வடிவு கொண்டவர்.

பங்காளர் பங்காளர் பாருலோகம் அளந்தவர்.

அளந்தவர் திருமால் ஆதிகுரு சன்னியாசி.

சிவசிவா சன்னியாசி செந்தில்வேல் வடிவுமவர்.

செந்தில்வேல் சன்னியாசி செந்தி வேலவர்.

வடிவும் புகழ்படைத்தவர் மாயநிற மானவரவர் சிவசிவா.

கங்கை கண்ணானவர் காரணம் நிறைந்தவர்.

நிறைந்து நிறைந்தவர் ஏகமெல்லாம் நிறைந்தவர்.

எங்கும் நிறைந்தவர் ஏகமாய் நின்றவர்.

மண்டலம் புகழ்படைத்த மாயன்குரு சன்னியாசி.

சிவசிவா தந்தேனன்னாய்!தன்னானாய்!தந்தேனன்னாய்!தன்னானாய்

சிவசிவா த..ம்…அ…சி அரி நன்றாகக் குருவே துணை.
சிவசிவா தெந்திநன்னாய்! தென்னானாய்! தெந்தி நன்னாய்! தென்னானாய்!

சிவசிவா தன்னானாய்! தன்னானாய்! தன்னானாய! தன்னானாய்!

சிவசிவா தானானோம்! தானானோம்! தானானோம்! தானானோ!

சிவசிவா நானானோம்! நானானோம்! நானானோம்! நானானோம்!

சிவசிவா தந்தேநன்னம்! தந்தேநன்னம்! தந்தேநன்னம்! தந்தேநன்னம்!

மகாலிங்கம்         அரிலிங்கம்
சிவலிங்கம்          லிங்காலிங்கம்
குருலிங்கம்         சொக்கலிங்கம்
திருலிங்கம்         சுகலிங்கம்
ஏக்காலிங்கம்      ஆதிலிங்கம்
ஏகலிங்கம்           அருள்லிங்கம்
அடங்காலிங்கம்.

அய்யா உண்டு
(உச்சிப்படிப்பு முற்றும்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *